Others
 
 
 
 
 
 
 
• Book
- '처음처럼' 신경림의 소리내어 읽고 싶은 우리시 - 다산책방. 2006년
 
• Calendar
- 한국전력공사 2009년
     
 
- 농협 2009년
     
 
- 서울보증보험 2009년
     
 
- 한국전력공사, 서울보증보험 탁상용 2009년
         
 
- 대우인터내셔널 2007년
     
 
- 롯데카드 2006년
     
 
- 푸른상호저축은행 2006년
     
 
- 푸른상호저축은행 탁상용 2006년
     
 
- 재능교육 2006년